ATM

HodinY

Statistika

TOPlist

Pocitadlo.sk

ZBRAŇ MESIACA

Posledné prispevky

AS Pravidlá

Pravidlá airsoftu Airsoftového klubu AIB Levice


Všeobecné ustanovenia:

- Airsoft je určený osobám vo veku nad 18 rokov (tento vek je podmienkou na vlastnenie airsoftovej zbrane). Osoby mladšie ako 18 rokov môžu hrať airsoft výlučne pod dohľadom plnoletej osoby a musia mať písomné povolenie od zákonného zástupcu. Minimálny vek zúčastnenej osoby na hre je 15 rokov.

Pravidlá hry:

Airsoft je kolektívny šport, v ktorom súťažia proti sebe dva tímy, vyzbrojené

airsoftovými zbraňami a ktoré sa snažia zvíťaziť dosiahnutím vopred určeného cieľa hry. Cieľ hry sa vždy stanoví pred každou hrou. Môže ísť o vyradenie všetkých súperov z hry, získanie vlajky, dobytie niektorého objektu a podobne, v závislosti od vzájomnej dohody oboch tímov pred hrou. Na hru sa používajú špeciálne airsoftové zbrane, ktoré nie sú v rozpore s hernými pravidlami a spĺňajú zákonné a bezpečnostné podmienky. Okrem týchto zbraní je dovolené používať atrapu granátov v podobe zábavnej pyrotechniky. Hráči sa z hry vyraďujú platným zásahom airsoftovou guličkou. Za zásah sa považuje dotyk guľky vystrelenej zo zbrane ktoréhokoľvek (aj vlastného) hráča, vrátane zbrane vlastnej (nie odrazom) s akoukoľvek častou tela alebo výstroje hráča, tzn. odev, vlasy, batoh a pod., okrem zásahu do zbrane. Každý hráč je povinný zásah priznať v záujme zachovania systému fair-play. Za zásah sa považuje aj dotyk s kusom petardy alebo časťou emitovaným materiálom (napr. náplňou atrapy granátu). Za zásah sa považuje aj dotyk hrotom, alebo „ostrým“ airsoftového noža s umelou čepeľou. (nôž nie je povolené hádzať) alebo dotykom zbrane s naznačením úderu.

Zasiahnutý hráč okamžite oznámi ostatným hráčom, že je zasiahnutý a to slovom „Mám“ alebo „Som mŕtvy“ a okamžite sa presunie na miesto určenom pre nehrajúcich hráčov. V prípade, že sa po svojej ceste dostane do prestrelky, oznámi ostatným že je „Mŕtvy!“, a okamžite sa stiahne z miesta bojov. Pokiaľ je „mŕtvy“, nesmie hovoriť so živými hráčmi (až na oznámenie „Mŕtvy“) a nesmie mimovoľne strieľať zo zbrane. Pokiaľ útočník zasiahne hráča a je si 100% istý svojim zásahom a zasiahnutý hráč neohlásil že je „Mŕtvy“ má právo ho útočník upozorniť zvolaním „Dostal si to“, alebo „Máš zásah“. Pokiaľ si je útočník na 100% istý, že protivníka zasiahol, považuje sa to za zásah a zasiahnutú hráš musí zásah priznať. „Mŕtvych“ hráčov nesmú ostatní využívať ako štíty a ani sa za nich kryť. Sústrel je situácia kedy dvaja hráči po sebe vystrelia a zároveň sa obaja navzájom zasiahnu. Môže byť platný alebo neplatný sústrel, záleží, ako rýchlo po sebe hráči vystrelia. V prípade, že je časový rozdiel väčší, tak sústrel neplatí. Pri platnom sústrele sú obaja hráči „mŕtvy". Pri neplatnom sústrele je „mŕtvy" ten kto bol zasiahnutý ako prvý.

Bezpečnostné pravidlá:

Dovolené sú len airsoftové zbrane, ktoré nie sú v rozpore s hernými pravidlami a spĺňajú zákonné a bezpečnostné podmienky pre hru airsoftu. Ako granáty sa môžu používať len schválené petardy  na ktorých sa účasntníci hry vopred dohodnú.

Házdať granát sa smie len v tedy, keď hráč vidí miesto dopadu granátu, aby sa zabránilo prípadným zraneniam ostatných hráčov. Hádzať granát sa môže vždy len spodkom, nízko nad zemou, prípadne kotúľaním po zemi. Ako nástrahy sa môžu používať iba taká pyrotechnika, na ktorej sa hráči vopred dohodli a je bezpečná. Ako nože sa môžu používať len plastové alebo drevené atrapy bez ostrých častí. Zbrane je povolené dovybaviť prídavnými zariadeniami (optiky, kolimátory, baterky). Všade tam, kde hrozí zásah airsoftovou guličkou, musia hráči a ďalšie prítomné osoby počas celej doby akcie nosiť na tvári ochranné okuliare vyhovujúce airsoftovému športu. Bez ochranných okuliarov je hra zakázaná. Okuliare, ktoré vzbudzujú pochybnosti o ich účinnosti sú posudzované na mieste organizátorom akcie výstrelom z najsilnejšej zúčastnenej zbrane zo vzdialenosti 0,5 metra do oboch skiel. Ak spozoruje hráč alebo ktorákoľvek iná osoba v priebehu hry, že v priestore ohrozenom streľbou sa nachádza osoba alebo osoby nemajúce nasadené ochranné okuliare, je povinný ihneď zastaviť všetku streľbu, prerušiť hru a upozorniť na túto skutočnosť ostatných hráčov. Strieľať je dovolené len v priestore určenom na hru a len v priebehu hry, alebo na miestach určených na testovanie, alebo vybíjanie zbraní. Mimo týchto zón sa nosia zbrane zásadne vždy vybité a zaistené (ak majú poistku), vložené v puzdre, alebo so zasunutou bezpečnostnou zátkou v hlavni. Je zakázané strieľať a mieriť aj nenabitou zbraňou na hráčov bez nasadených ochranných okuliarov.

Zákazy a obmedzenia:

Zakázané hádzať granát do okien a na iné miesta kde hráč nevidí miesto dopadu.

Pri dvoch ohlásených hodoch granátom na „slepé miesto“ jedným hráčom je organizátor oprávnený hráča vylúčiť z akcie.

V hracom priestore je zakázané hádzať akékoľvek predmety, ničiť vegetáciu, poškodzovať okolie a strieľať na zvieratá a vtáky.

Zakázané je používanie nedovolenej munície, granátov, mín, nástražných systémov a iných zbraní, ktoré nespadajú pod povolené zbrane.

Je prísne zakázané nosiť so sebou na akcie skutočné /teda iné ako airsoftové/ strelné zbrane. Osoba ktorá v dôsledku neznalosti, alebo iných nepredvídateľných okolností má pri sebe na akcii skutočnú strelnú zbraň je povinná ešte pred začiatkom akcie ju na dobu trvania akcie odložiť u organizátora, ktorý zabezpečí jej uloženie na bezpečné miesto.

Zakázané je hádzanie vecí na súpera, ktoré môžu spôsobiť zranenie (kamene, tehly a pod.), strkanie resp. sácanie (do vody, zo zrázu atd.), akékoľvek údery, branie cudzej zbrane, munície či výstroja.

Je zakázaná fyzické alebo vulgárne napadnutie ostatných hráčov.

Záverečné ustanovenia:

Každý hráč je povinný poznať a za všetkých okolností dodržiavať uvedené bezpečnostné pravidlá. Za hrubé porušenie týchto pravidiel, a konanie ohrozujúce zdravie zúčastnených je organizátor oprávnený hráča okamžite vylúčiť z akcie. Prípadné nejasnosti a nezrovnalosti ohľadne pravidiel a spory medzi hráčmi pri konkrétnych akciách rieši organizátor. Organizátor akcií ani ATM TEAM nenesú nijakú zodpovednosť za akékoľvek ujmy na zdraví, či už fyzického alebo psychického charakteru všetkých zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných, spôsobené nedodržaním bezpečnostných, herných alebo iných stanovených pravidiel. Organizátori akcie ani ATM TEAM nenesú taktiež nijakú zodpovednosť za poškodenie výstroja, výzbroja alebo častí odevu všetkých zúčastnených hráčov, divákov a ostatných prítomných.

 Pravidlá prevzaté so súhlasom zo stránky www.aib-levice.sk
 Pravidlá upravil Rony z ATM TEAM

 
Image and video hosting by TinyPic
Web Design © by Rony

Stránku odporúčame prezerať cez prehliadače Opera alebo Mozila Fire fox !Cez Internet Explorer môžu nastať možné komplikácie pri prezeraní !

Stiahni Firefox! Získajte Firefox!